Ekologija

TEHNOLOŠKA OPREMA JE SESTAVLJENA IZ NAPRAVE ZA ANODNO OKSIDACIJO IZDELKOV IN POLIZDELKOV IZ ALUMINIJEVIH ZLITIN, NAPRAVE ZA PRIPRAVO DEMINERALIZIRANE VODE IN ČISTILNE NAPRAVE ZA TEHNOLOŠKE ODPADNE VODE.

Čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadnih voda iz proizvodnega procesa do takšne mere, da so primerne za izpust v kanalizacijski sistem. Kemijsko fizikalni procesi znižajo količino onesnaževal preko kemijskih reakcij in procesov fizikalnega ločevanja. Celotna čistilna naprava deluje avtomatsko in je računalniško vodena, doziranje kemikalij se konstantno meri in optimizira, spremljajo se posamezne faze procesa čiščenja odpadnih voda.

Ekologija & okolje

Tehnološke odpadne vode iz naprave za anodno oksidacijo se zbirajo v štirih zbiralnikih in čistijo na čistilni napravi za tehnološke odpadne vode. Na čistilno napravo se vodijo tudi vode po regeneraciji naprave za pripravo demineralizirane vode in vode iz mokrega pranja odsesanega zraka iz naprave za anodno oksidacijo.

Del očiščenih voda se reciklira, višek pa izpušča v javno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode. Pred izpustom v javno kanalizacijo sta vgrajena dva revizijska jaška, kjer se občasno opravlja kontrolne meritve kakovosti odpadnih voda.

Ekologija & ljudje

Vsi zaposleni morajo biti pred pričetkom dela seznanjeni z lastnostmi pomožnih surovin, metodami dela, navodili za uporabo opreme, potrebno zaščito za varno delo in odstranjevanjem odpadkov ter odpadnih vod. Zaposleni morajo poskrbeti za seznanjenost z varnostnimi listi za vse kemikalije in navodila za varno delo s tehnološko opremo. V obratu se hrani samo minimalno potrebna količina kemikalij za izvedbo dnevnega dela. Vsi zaposleni morajo biti strokovno usposobljeni za to delo in imeti opravljena ustrezna izobraževanja za samozaščito in varovanje okolja.

Podjetje je pridobilo certifikat ISO 14001 avgusta 2019.

Stopite v stik z nami

{{ errors.first('full_name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('message') }}
{{ errors.first('agreement') }}